Телефон: 0886 73 77 19
                
0885 89 89 75
E-mail: [email protected]

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.dedal-robot.com.
Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.dedal-robot.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН www.dedal-robot.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Дедал Къмпани ООД, ЕИК BG160137392, със седалище и адрес на управление: Пловдив 4000 ул. Брезовско шосе 145, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия DEDAL-ROBOT, наричана по-долу „ www.dedal-robot.com”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Дедал Къмпани ООД“
 2. Седалище и адрес на управление: Пловдив 4000 ул. Брезовско шосе 145
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: Пловдив 4000 ул. Брезовско шосе 145
 4. Данни за кореспонденция: [email protected], телефон 359889607517
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG160137392
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG160137392

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3.  www.dedal-robot.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.dedal-robot.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата www.dedal-robot.com;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата www.dedal-robot.com електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата www.dedal-robot.com;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата www.dedal-robot.com чрез интерфейса на страницата на www.dedal-robot.com, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата www.dedal-robot.com в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата www.dedal-robot.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата www.dedal-robot.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.dedal-robot.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата www.dedal-robot.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата www.dedal-robot.com

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата www.dedal-robot.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата www.dedal-robot.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата www.dedal-robot.com

(4) При поръчка на продукт за “БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ” oт категория "Тестови роботи", Потребителят/Ползвателят се съгласява и с Общите условия при поръчка на тестов робот /демо машина/, които са публикувани на подходящо място на уеб сайта www.dedal-robot.com.

(5) Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата www.dedal-robot.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.dedal-robot.com

Чл. 7. (1) За да използва www.dedal-robot.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата www.dedal-robot.com стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата www.dedal-robot.com по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата www.dedal-robot.com

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата www.dedal-robot.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката.Ползвателят има право да избере начина на доставка, според предложените на Сайта възможности.

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената. При плащане по банков път, виртуален ПОС, PayPal, ePay срокът за доставка започва да тече след получаването на сумата от страна на Доставчика.

(6) Потвърждение на поръчката. След натискане на бутона "Поръчай" за завършване на поръчката, ползвателите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила и от този момент се счита, че между страните има валидно сключен договор за покупко-продажба от разстояние. Клиентът получава потвърждение на поръчката, което може да бъде изпратено по електронен път или чрез гласово уведомяване по телефон, но това потвърждение няма правно действие по отношение на самото сключване на договора между страните.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.dedal-robot.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата www.dedal-robot.com са определени в профила на всяка стока в платформата www.dedal-robot.com

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата www.dedal-robot.com в профила на всяка стока в платформата www.dedal-robot.com

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата www.dedal-robot.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата www.dedal-robot.com

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата www.dedal-robot.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата www.dedal-robot.com или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата www.dedal-robot.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез попълване на онлайн формуляр "Формуляр за връщане" в меню "Връщане и замяна" в долната част на сайта www.dedal-robot.com, чрез попълване на получения заедно с поръчката "Формуляр за връщане" или чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Упражни правата си! и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в платформата www.dedal-robot.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез попълване на онлайн формуляр "Формуляр за връщане" в меню "Връщане и замяна" в долната част на сайта www.dedal-robot.com, чрез попълване на получения заедно с поръчката "Формуляр за връщане" или чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com в Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя или се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, когато потребителят не организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез попълване на онлайн формуляр "Формуляр за връщане" в меню "Връщане и замяна" в долната част на сайта www.dedal-robot.com, чрез попълване на получения заедно с поръчката "Формуляр за връщане" или чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в платформата www.dedal-robot.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба. При приемане на върната стокa, Доставчикът си запазва правото да провери продуктите за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на нарушен търговски вид на стоката и/или при наличие и установяване на щети, доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(10) Описаните права за отказ в 14-дневен срок и произтичащите от тях права и задължения за двете страни не важат за Юридически Лица, тъй като те не са потребители по смисъла на ЗЗП.

(11) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. На връщане подлежи и подарък, ако такъв е получен. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, замърсена, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, части или стикери, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

(12) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

(13) Възстановяване на суми във връзка с извършени плащания:

Възстановяването на суми по извършени плащания става, след като Търговецът получи обратно продукта от Потребителя/Клиента и той отговаря на нужните изисквания за да бъде възстановена пълно или частично сумата.

► В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 календарни дни.

► В случай, че плащането е направено с плащане по банков път или PayPal възстановяването на суми се извършва чрез превод по същата сметка, с която е направено плащането в срок от 14 календарни дни.

► В случай, че плащането е направено с наложен платеж, Epay, EasyPay възстановяването на суми се извършва чрез обратен превод по същата сметка, с която е направено плащането или по друга банкова сметка, предоставена от Потребителя, в срок от 14 календарни дни.

Чл. 17. (1) Стандартният срок за изпращане на заявените с поръчка стоки е от 1 до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, освен ако в информацията за стоката не е посочено друго, като срокът за изпълнение на поръчките може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

(2) Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 2 работни дни Доставчикът уведомява ползвателя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ползвателя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че поръчката вече е платена, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Чл. 18. Доставчикът в платформата www.dedal-robot.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата www.dedal-robot.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. Доставчикът не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

Чл. 21. (1) Ползвателят може да избере начин на доставка от предоставените му при поръчка опции.

(2) При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява ТЪРГОВЕЦА на тел. 032 966 788, 070016696.

(3) При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и не уведоми незабавно ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(4) При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

(5) При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

(6) В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 

(7) Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки.

Чл. 22. (1) Гаранционни условия - Доставчикът прилага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока. В документа са описани оторизираните сервизи на закупената стока, сериен номер на продукта (където е приложимо), както и гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

(2) С приемане на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ при оформяне на поръчката, ползвателят приема и съответните ГАРАНЦИОННИ срокове за вида стока, която закупува.

(3) Ползвателят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта или оригинален документ за покупка (фактура, стокова разписка или касова бележка);
б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от www.dedal-robot.com сервизен център;
в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация
г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
е) всички изброени случаи, при които се губи гаранцията, посочени в гаранционната карта на продукта

(4) Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 

Чл. 23. (1) ЦЕНИ - Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. 

(2) Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до адреса за доставка на клиента, освен ако не е упоменато друго. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати, освен транспортните разходи и всички митнически и др. такси, свързани с износа

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/ПОЛЗВАТЕЛЯ

чл. 24 Потребителят/ползвателят има възможност да разглежда и след регистрация или като гост да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.dedal-robot.com.

чл. 25 Потребителят/ползвателят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

чл. 26 Потребителят/ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Той е длъжен незабавно да уведомява Доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

чл. 27 Потребителят/ползвателят е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин на страницата www.dedal-robot.com.

чл. 28 Всеки потребител/ползвател, независимо дали е клиент на Доставчика се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;
  •    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  •    да не извършва злоумишлени действия;
  •    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.dedal-robot.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


чл. 29 Потребителят/ползвателят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна или да я организира по собствен начин и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

чл. 30. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ползвателите използват предоставяните услуги.

чл. 31. Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.dedal-robot.com.

чл. 32. Доставчикът си запазва възможността след получаване на поръчка, да се свърже допълнително с потребителя/ползвателя с цел доуточняване на детайли или в случай на корекция на цени, технически грешки, некоректно или непълно подадена информация от клиента и др.

чл. 33. Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/ползвателя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.dedal-robot.com.

чл. 34. (1) Доставчикът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/ползвателя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока съобразно българското законодателство, ЗЗП ( Закон за защита на потребителите ) и ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
(2) В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите/ползвателите при покупката на продукта. www.dedal-robot.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

чл. 35. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Доставчика във връзка с ползването на услугите от потребителите/ползвателите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Доставчика. Дедал Къмпани ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

чл. 36. (1) Доставчикът като регистриран оператор на лични данни, има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/ползватели, независимо дали са регистрирани, като се съгласява да не я разгласява публично освен в изрично предвидени от законодателството на Република България случаи.

(2) Информацията по този член може да бъде използвана от Доставчика, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя/Ползвателя, изпратено на следния e-mail адрес: [email protected]. Доставчикът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Доставчикът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

чл. 37. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  

чл. 38. Доставчикът не носи отговорност в случай на проблеми и ненормално функциониране включително грешки в алгоритми, кодове и информация за продукти причинени от разработчика на уеб базираната платформа за онлайн търговия, която е използвал за изграждане на своя онлайн магазин www.dedal-robot.com.

чл. 39. Доставчикът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Чл. 40. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

XI. РЕКЛАМАЦИИ

DEDAL-ROBOT.COM осъществява продажби, приема рекламации и извършва гаранционна поддръжка на продуктите съгласно ЗЗП (Закон за защита на потребителите), както и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. При несъответствие на стоката, потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. То трябва да се извърши в рамките на 1 месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичане на срока, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена платената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

Заявка за сервизна услуга (привеждане на стоката в съответствие) можете да попълнете ТУК

Информация за разваляне на договора / замяна / отказ от договора можете да видите ТУК

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 41. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на Дедал Къмпани ООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата www.dedal-robot.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата www.dedal-robot.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com. Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 42. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата www.dedal-robot.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата www.dedal-robot.com има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: www.dedal-robot.com

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 43. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата www.dedal-robot.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата www.dedal-robot.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата www.dedal-robot.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 44. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес {terms_rul} заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 45. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата www.dedal-robot.com се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата www.dedal-robot.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 46. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата www.dedal-robot.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 47. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата www.dedal-robot.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 48. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 49. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на www.dedal-robot.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата www.dedal-robot.com

Чл. 50. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 51. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата www.dedal-robot.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 52. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата www.dedal-robot.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 53. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 54. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 55. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.dedal-robot.com

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (Дедал Къмпани ООД, Пловдив 4000 ул. Брезовско шосе 145, [email protected]):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на www.dedal-robot.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Можете да използвате онлайн формуляря "Формуляр за връщане" в меню "Връщане и замяна" в долната част на сайта www.dedal-robot.com, получения заедно с поръчката "Формуляр за връщане" или единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата www.dedal-robot.com в Приложение № 1 към тези общи условия, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.dedal-robot.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

 1. Действие на отказа.
 2. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 3. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 4. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 5. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на www.dedal-robot.com

 

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки